elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Wtorek 25.06.2024

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mławie im. Mikołaja Kopernika w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji sp2.mlawa.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

- materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,

- opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych,

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora cel linku nie jest odpowiednio określony, opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Treści niedostępne

 - multimedia wizualne zamieszczone na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie nie zawierają napisów oddających zawartość dźwiękową prezentowanego materiału.

 

Informacje dodatkowe

- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Przybyłowski, adres e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 654 37 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie musi zawierać:
·    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·   wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący dostępność w placówce:
           

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie

            Adres: ul. Sportowa 1 , 06-500 Mława

            E-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl

            Telefon: 23 654 37 24

            Fax. 23 654 48 25

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

  • na parkingu wytyczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • bezpośrednio przy miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych.
  • do budynku można się dostać schodami bądź podjazdem dla niepełnosprawnych zabezpiecznonych barierką,
  • szerokość drzw wejściowych pozwala na wjazd wóźkiem inwalidzkim.
  • w szkole - na bloku sportowym - znajduje się winda, którą można przemieścić się na I piętro.
  • w głównej części budynku zamontowana jest platforma przyschodowa, którą osoby niepełnosprawne mogą dotrzeć na I i II piętro.
  • brak windy do piwnicy budynku.
  • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  • nie ma możliwości skorzystania z wózka dla niepełnosprawnych.
  • na plac zabaw można się dostać przez bramkę. Szerokość bramki pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim, ale są utrudnienia architektoniczne terenu (schody)

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Na terenie placówki jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Ze względu na konieczność ustalenia terminu kontaktu z tłumaczem czas kontaktu ustalono do 3 dni, a realizacji tłumaczenia do 7 dni. Dodatkowo w przypadku zebrań z rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka Braille'a.
Na terenie placówki istnieje możliwość skorzystania z tłumacza usług języka Braille'a. Ze względu na fakt oczekiwania na tłumaczenie czas uzyskania odpowiedzi został odroczony do 3 dni, a realizacji tłumaczenia do 7 dni.

Informacja o możliwości dostosowania treści i komunikacji dla osób wymagających szczególnego wsparcia.

Na terenie placówki zatrudnieni są specjaliści, którzy posiadają kwalifikacje i umiejętności sporządzania treści pozwalających na sporządzenie treści i ustalenie sposobów komunikacji z osobami z deficytami intelektualnymi.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Placówka zapewnia wszechstronną i dostosowaną do treści orzeczeń i opinii pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dla osób ze szczególnymi potrzebami sporządzane są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET). Szkoła prowadzi ponadto stałą obserwację i diagnozę postępów w nauce uczniów oraz ocenę ich zachowania, tak by na bieżąco dostosowywać metody, techniki i programy do realizacji zadań opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych. Wszelkie działania w tym obszarze są podejmowane dla dobra dzieci/uczniów we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami i wyspecjalizowanymi instytucjami w szczególności by uniknąć stygmatyzacji czy dyskryminacji. Ponadto w placówce wdraża się i promuje działania włączające społeczność szkoły do udzielania wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zespół ds. dostępności
Dyrektor Szkoły powołał stały zespół ds. dostępności, którego członkami są przedstawiciele wszystkich grup zawodowych i specjalności pedagogicznych występujących w placówce.

Zespół w szczególności powołano w celu:

·  stałego przeglądu i udoskonalenia obowiązujących w placówce procedur,

·  sporządzania wieloletniego planu działań dostosowujących obiekty i funkcjonujące w nim systemy do warunków dostępności,

·  wykonywania cyklicznie audytów wewnętrznych,

·  opracowania alternatywnych metod wsparcia,

·  nowelizacji deklaracji dostępności.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Grzegorz Przybyłowski
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 13.04.2021
Liczba wyświetleń: 680
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
13.04.2021
09:18:38
edycja
Grzegorz Przybyłowski
Deklaracja dostępności
13.04.2021
09:17:51
edycja
Grzegorz Przybyłowski
Deklaracja dostępności
07.04.2021
15:40:58
edycja
Grzegorz Przybyłowski
Deklaracja dostępności
07.04.2021
15:39:49
edycja
Grzegorz Przybyłowski
Deklaracja dostępności
07.04.2021
15:38:33
edycja
Grzegorz Przybyłowski
Deklaracja dostępności
07.04.2021
13:55:42
edycja
Grzegorz Przybyłowski
Deklaracja dostępności
07.04.2021
13:49:40
edycja
Grzegorz Przybyłowski
Deklaracja dostępności
07.04.2021
13:40:25
edycja
Grzegorz Przybyłowski
Deklaracja dostępności
07.04.2021
13:38:33
edycja
Grzegorz Przybyłowski
Deklaracja dostępności
23.03.2021
13:55:06
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
23.03.2021
13:54:50
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności