elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 20.07.2024

ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000265050%2F01

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19-06-2023
Usługi


ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368075375
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Sportowa 1
1.5.2.) Miejscowość: Mława
1.5.3.) Kod pocztowy: 06-500
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski
1.5.7.) Numer telefonu: 23 654 37 24
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp2.mlawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2.mlawa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7280543-0e7e-11ee-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00265050
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00130377/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7280543-0e7e-11ee-9355-06954b8c6cb9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferta musi być złożona tylko i wyłącznie przez Platformę e-zamówienia. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-zamówienia oraz poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie ul. Sportowa 1, 06-500 Mława;
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywających na Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie jako jednostce sektora finansów publicznych;
c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania
od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SP2.47.26.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa żywienia - przygotowanie i wydawanie posiłków w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2025 r. dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie (dalej: SP nr 2) i dla dzieci w wieku szkolnym (7-15 lat) uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie. Pełen szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2025-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty złożone przez Wykonawców będą oceniane wg następujących kryteriów:
a) cena „wsad do kotła” (C1) – waga kryterium 25 %,
b) cena „pozostałe koszty” (C2) – waga kryterium 35 %,
c) termin płatności faktury (T) – waga kryterium 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca posiada decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.
Ofertę składa się w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym składana przez Wykonawcę. Oferta musi zawierać:
a. wypełniony Formularz ofertowy – wg załącznika nr 2 do SWZ,
b. oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wg załącznika nr 3 do SWZ,
c. jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania, składa się w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie


SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Strony dopuszczają wprowadzenie uzasadnionych zmian postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, np.:
a) na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego lub wystąpieniem innego nieprzewidywalnego zdarzenia zewnętrznego, tzw. siła wyższa określona w § 7,
b) konieczne zmiany będą następstwem zmiany stawki podatku VAT lub następstwem zmiany kalendarza roku szkolnego,
c) w przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowego reżimu sanitarnego zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,
3. Wymienione w ust. 2 okoliczności mogą mieć wpływ na zmianę terminu umownego albo na zmianę sposobu wykonania lub zakresu świadczenia i winny zostać poprzedzone wnioskiem Wykonawcy wraz z wyczerpującym uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia.
4. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
1) waloryzacji podlega jedynie część wynagrodzenia pozostałego do zapłaty na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 7 (tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną część zamówienia);
2) wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji maksymalnie raz podczas trwania niniejszej umowy, począwszy najwcześniej od 13-go miesiąca liczonego od zawarcia niniejszej umowy;
3) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o miesięczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych (Wc) wyliczony jako różnica między wartością wskaźnika
z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 7, oraz wartością wskaźnika sprzed 5 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
o którym mowa w pkt 7, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Biuletynie Statystycznym GUS;
4) wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji tylko w przypadku, gdy różnica między wartością wskaźników, o których mowa w pkt 3 będzie większa od 2%;
5) łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Przez łączną wartość waloryzacji należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji;
6) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 5;
7) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne. Z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia może wystąpić również Zamawiający;
8) Zamawiający w porozumieniu z organem prowadzącym i po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w pkt 7, wyznaczy datę podpisania aneksu.
5. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie


SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-28 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: www.e-zamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-28 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie
Odpowiadający za treść: Grzegorz Przybyłowski
Wprowadził informację: Grzegorz Przybyłowski
Edytował informację: Grzegorz Przybyłowski
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 19.06.2023
Data udostępnienia informacji: 19.06.2023
Data ostatniej aktualizacji: 19.06.2023
Liczba wyświetleń: 108
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
19.06.2023
14:21:30
edycja
Grzegorz Przybyłowski
ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE
19.06.2023
14:20:09
edycja
Grzegorz Przybyłowski
ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE
19.06.2023
14:10:24
edycja
Grzegorz Przybyłowski
ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE
19.06.2023
14:00:19
dodanie
Grzegorz Przybyłowski
ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE